Vlada Srpske snosiće troškove arbitražnog postupka sa Slovenijom

17:02, 04.01.2018.
Thumbnail

Vlada Republike Srpske snosiće sve troškove arbitražnog postupka u predmetu po tužbi slovenačkog "Elektrogospodarstva" protiv BiH i isplatiće iznos na osnovu konačne arbitražne odluke ukoliko bude obavezivala BiH, navodi se u Sporazumu Vlade Srpske i Savjeta ministara BiH u vezi sa arbitražnim postpupkom sa Slovenijom.

BiH će u ovom sporu nastaviti da zastupa Pravobranilaštvo BiH i advokati i advokatske kancelarije za pružanje međunarodnih ekspertskih pravnih usluga izabranih u skladu sa postupkom javnih nabavki, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Riječ je o arbitražnom sporu koji je "Elektrogospodarstvo" iz Slovenije pokrenulo protiv BiH, pozivajući se na prijeratna ulaganja u Rudnik i Termoelektranu Ugljevik, sa zahtjevom za naknadu od 1.359.645.000 KM.

Na sjednici je data saglasnost na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama Savjeta ministra i Vlade Republike Srpske u vezi sa ovim arbitražnim postupkom.

Donesena je i odluka o utvrđivanju funkcija, struktura i tijela BiH nadležnih za sprovođenje programa teritorijalne saradnje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći /IPA 2/ 2014-2020.

Na ovaj način Savjet ministara ispunjava obavezu iz Okvirnog sporazuma između BiH i Evropske komisije o aranžmanima za sprovođenje finansijske pomoći EU BiH u okviru IPA 2, kao i zaključenih bilateralnih i trilateralnih sporazuma.

BiH učestvuje u šest programa teritorijalne saradnje u okviru IPA 2, i to tri programa prekogranične saradnje sa susjednim zemljama, te tri transnacionalna programa - Dunavski, Mediteranski i Jadransko-jonski.

Prema odluci, Direkcija za evropske integracije u skladu sa Okvirnim sporazumom vrši poslove iz nadležnosti operativne strukture u programima prekogranične saradnje koji se sprovode u direktnom i indirektnom sistemu upravljanja.

Savjet ministara usvojio je informaciju Ministarstva bezbjednosti o realizaciji projekta "Uspostavljanje Operativno-komunikacionog centra BiH - 112", u kojoj je navedeno da je potpuno realizovan.

Na ovaj način je uspostavljen, opremljen i u funkciju stavljen Operativno-komunikacioni centar BiH - 112 na lokacijama u Sarajevu i Tuzli. Za realizaciju ovog projekta iz budžeta institucija BiH izdvojeno je više od 4,2 miliona KM.

Usvojen je i završni izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 "Žene, mir i bezbjednost" u BiH, 2014-2017 u kojem je navedeno da je postignut napredak u sistemskom pristupu uvođenja principa ravnopravnosti polova u rad nadležnih institucija, posebno sektora odbrane i bezbjednosti, a s ciljem povećanja učešća žena u vojsci, policiji i mirovnim misijama.

Postotak učešća žena u mirovnim misijama sada iznosi 30 odsto i povećan je za šest odsto u odnosu na 2014. godinu, odnosno za 14 odsto u odnosu na 2010. godinu.

U ovom periodu unaprijeđene su baze podataka koje su sada razvrstane po polu i redovno se ažuriraju u institucijama BiH, a značajno je porastao i broj inicijativa iz nadležnih institucija da se zakoni, podzakonski akti, strategije, politike i programi usklađuju sa Zakonom o ravnopravnosti polova u BiH.

Broj akata, koje institucije sektora bezbjednosti redovno dostavljaju na mišljenje Agenciji za ravnopravnost polova, porastao je tri puta.

Uz kontinuiranu regionalnu saradnju, koja je praćena razmjenom dobrih praksi u ovoj oblasti, ostvarena je saradnja i na širem međunarodnom nivou, što je omogućilo bolju promociju BiH.

(Srna)