Ustavni sud RS

Zakon o poreskom postupku Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske

13:45, 30.01.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da Zakon o poreskom postupku Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske, jer su neustavne norme kojima je regulisano pitanje odgovornosti povezanog lica za obaveze poreskog obveznika.

"Navedeni zakon nije u saglasnosti sa Ustavom jer zakonodavac nije odredio nikakve uzročno-posljedične veze na osnovu kojih bi bila zasnovana odgovornost povezanog lica za plaćanje neizmirene obaveze poreskog obveznika", saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske. 

U saopštenju je navedeno da zakonskim odredbama nije jasno i predvidljivo utvrđeno koje od povezanih lica i po kom pravnom osnovu je u obavezi da umjesto poreskog obveznika plati obavezu kao supsidijarni platac, što je u suprotnosti sa pravnom sigurnošću kao jednim od najvažnijih segmenata načela vladavine prava. 

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da odredba o stupanju na pravnu snagu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske. 

Ocijenjeno je da odredba, kojom je propisano da ovaj normativni akt stupa na snagu danom donošenja, ne zadovoljava ustavni princip prema kojem opštenormativni akti mogu stupiti na pravnu snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja. 

Ustavni sud nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o visini stope zatezne kamate i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata, navedeno je u saopštenju.