Narodna skupština RS

Usvojen Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata

15:34, 21.06.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku Zakon o rudarstvu kojim je definisan okvir za bezbjednije obavljanje poslova u oblasti rudarstva i propisani uslovi i načini eksploatacije mineralnih sirovina, korišćenje i održavanje rudarskih objekata i rudarski projekti.

Ovim zakonom uređuju se rudarska geodetska mjerenja i planovi, mjere zaštite i druga pitanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina, kadrovski uslovi za obavljanje određenih poslova u rudarstvu, kao i uslovi za izdavanje i oduzimanje licenci u rudarstvu. 

Poslanici su usvojili i Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske, koji propisuje način izvršenja kazne zatvora izrečene u krivičnom i prekršajnom postupku, kazne dugotrajnog zatvora, pritvora, rada u javnom interesu, mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog liječenja od zavisnosti. 

Parlament Srpske usvojio je Zakon o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela, čiji je osnovni cilj da se sveobuhvatno i precizno urede pravila postupka, unutar kojeg će se moći efikasno otkriti, osigurati i po potrebi, privremeno ili trajno oduzeti imovina proistekla izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja propisanih važećim zakonodavstvom u Srpskoj. 

Narodna skupština je po hitnom postupku usvojila Zakon o zateznoj kamati kojim se znatno smanjuje stopa zatezne kamate sa 0,05 odsto dnevno na 0,03 odsto dnevno, pri čemu se ne vrši korekcija glavnice stopom rasta potrošačkih cijena. 

Poslanici su po hitnoj proceduri usvojili Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor "Pet ce" kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta "9. januar" Banjaluka-Doboj, čime se realizuje projekat izgradnje tih auto-puteva u dijelu koji se preklapa na trasi Koridora "Pet ce". 

Narodna skupština usvojila je po hitnom postupku Zakon o upotrebi znakovnog jezika, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru, kojim se sprovodi odluka Ustavnog suda Srpske da pojedine odredbe postojećeg zakona nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. 

Ovim zakonom se uspostavlja digitalna arhiva kao podsistem geoinformacionog sistema Uprave, te uređuje kontrola rada geodetskih organizacija i propisuje nadležnost organizacione jedinice Uprave u vršenju kontrole. 

Poslanici su po hitnoj proceduri usvojili Strategiju razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine, kojom se obezbjeđuje sigurnost snabdijevanja energijom i stvaranje održivog i konkurentnog energetskog sektora, uz najviši stepen odgovornosti prema životnoj sredini. 

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata čiji je cilj da nelegalni objekti budu što prije ozakonjeni, kao i da bude spriječeno dalje nanošenje štete javnim prihodima.

Namjera ovog zakona je stvaranje uslova da za te građevine budu plaćane komunalne naknade, porez na imovinu, navodi se u obrazloženju ovog zakonskog rješenja. 

Po hitnom postupku usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj, kojim se precizira pojam javni dug i definiše pojam neizmirene obaveze. 

Ovim Zakonom utvrđuje se sadržaj izjave o fiskalnoj odgovornosti, tako da odgovorno lice budžetskog korisnika potvrđuje da u tekućoj godini neće stvarati obaveze veće od iznosa sredstava koja su mu data na raspolaganje budžetom, rebalansom budžeta ili odlukom o privremenom finansiranju, nakon uključivanja i prenesenih obaveza iz prethodnog perioda, a čije izmirenje je planirano u skladu sa planom izmirenja obaveza u toj godini. 

Usvojen je Zakon o amnestiji, kojim je propisano da pravo na amnestiju imaju lica osuđena pravosnažnom presudom sudova u Republici Srpskoj, koja su se na dan stupanja na snagu ovog zakona zatekla na izdržavanju kazne zatvora u kazneno-popravnim ustanovama u Srpskoj, Federaciji BiH ili inostranstvu, te lica koja su pravosnažno osuđena, a nisu upućena na izdržavanje izrečene kazne. 

Ovim zakonom, koji je usvojen po hitnom postupku, propisano je da licima koja su pravosnažno osuđena na kaznu zatvora ona bude umanjena za 25 odsto za krivična djela obuhvaćena amnestijom u skladu sa ovim zakonom. 

Na prijedlog poslanika Samostalnog demokratskog srpskog kluba Nenada Stevandića usvojen je zaključak u vezi Zakona o amnestiji, kojim Narodna skupština Republike Srpske zadužuje predstavnike iz Republike Srpske u parlamentu BiH da u pravnu proceduru upute prijedlog izmjene važećih zakona o smanjenju jedne trećine kazne za sve osuđenike, što je važeći pravni princip u evropskom zakonodavstvu. 

Usvojen je Zakon o zaštiti žrtava ratne torture, kojim je predviđeno da se za finansiranje mjesečnih primanja za lica koja su pretrpjela seksualno nasilje u ratu kao najteži oblik torture na godišnjem nivou obezbijedi 1.096.200 KM. 

Ovim zakonom uređuju se prava po osnovu utvrđenog statusa i način njihovog ostvarivanja, način obezbjeđivanja sredstava za ostvarivanje tih prava, te druga pitanja od značaja za priznavanje statusa i prava po ovom zakonu. 

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je i Zakon o izmjeni Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti, kojim se ovaj zakon usklađuje sa Zakonom o poreskom postupku Srpske.

Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je rad prvog dijela 25. redovne sjednice, dodavši da će o tačnom terminu nastavka sjednice javnost biti naknadno obaviještena. 

Na toj sjednici bi poslanici, između ostalog, trebalo da po hitnom postupku razmatraju prijedloge zakona o kulturi, o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku, o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama i o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku.