Vlada Republike Srpske

Ukidanjem taksi do rasterećenja privrede i stanovništva

14:27, 27.06.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama s cilju da ukidanjem, odnosno smanjivanjem neporeskih davanja utiče na unapređivanje poslovnog okruženja u Srpskoj, te smanjenje opterećenja privrede i stanovništva.

Vlada je dala zadatak Ministarstvu pravde da pokrene postupak izmjene Zakona o sudskim taksama radi ukidanja sudske takse na podneske za izdavanje uvjerenja u cilju ukidanja neporeskih davanja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću. 

Ministarstvo pravde je pristupilo izmjenama Zakona o sudskim taksama s ciljem ukidanja sudske takse od pet KM za podnesak kojim se traži uvjerenje i sudske takse od 10 KM za izdato uvjerenje. 

Ovo ministarstvo je primilo i inicijativu Advokatske komore Republike Srpske kojom se predlaže ukidanje sudske takse od pet KM za podnesak, kojim se traži izdavanje jedinstvenog pristupnog koda i sudske takse od 10 KM za izdati jedinstveni pristupni kod. 

Ministarstvo pravde je ocijenilo da je inicijativa opravdana, s obzirom na to da ukidanje ovih sudskih taksa neće znatno uticati na smanjenje javnih prihoda, a biće izbjegnute gužve na šalterima, smanjen broj telefonskih poziva i povećana efikasnost rada sudova i olakšati pristup sudovima. 

To će biti omogućeno jer će stranke putem jedinstvenog pristupnog koda, na koji se ne bi morala plaćati sudska taksa, moći dobiti informacije o predmetu, navedeno je u saopštenju. 

Vlada Srpske je prihvatila informaciju o realizaciji projekta sanacije prizemlja objekta Odjeljenja psihijatrije bolnice "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru i dala saglasnost da projekat bude finansiran u iznosu od 228.767 KM iz budžeta Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. 

Bolnica "Dr Mladen Stojanović" u svom sastavu kao organizacionu jedinicu ima Odjeljenje psihijatrije koje je smješteno u posebnoj zgradi pored centralne bolničke zgrade. 

U požaru 2. marta 2017. godine, do kojeg je došlo u zgradi psihijatrije, nastupila su znatna oštećenja u unutrašnjosti objekta i onemogućeno je njeno funkcionisanje i liječenje lica sa mentalnim bolestima i tegobama. 

Bolnica je obezbijedila novac za sanaciju prvog sprata i da bi obezbijedila prinudni smještaj za lakše pacijente, dok su pacijenti sa težim stanjem upućeni na Psihijatrijsku kliniku Banjaluka. 

Da bi Odjeljenje psihijatrije obezbijedilo potrebne usluge za građane Prijedora i okolnih opština potrebno je detaljnije izvršiti sanaciju prizemlja objekta psihijatrije, navedeno je u saopštenju Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

RAST OBIMA, PRIHODA I DOBITI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o stanju u oblasti prerađivačke industrije Srpske za 2018. godinu u kojoj je navedeno da je fizički obim ukupne industrijske proizvodnje u Srpskoj u odnosu na prethodnu godinu porastao za 3,6 odsto.

Ukupan prihod u 2018. godini iznosio je 5,66 milijardi KM i u odnosu na 2017. godinu veći je za 8,2 odsto, dok je neto dobit prerađivačke industrije u istom periodu povećana za 11,8 odsto na 344,2 miliona KM. 

Privredna društva iz oblasti prerađivačke industrije u 2018. godini ostvarila su izvoz u vrijednosti od 3,18 milijardi KM, što je više za 8,6 odsto nego u 2017, dok je u isto vrijeme uvoz prerađivačke industrije porastao za 8,4 odsto. 

Pokrivenost uvoza izvozom u oblasti prerađivačke industrije iznosila je u 2018. godini 75,2 odsto i bila je veća za 0,1 procenat u odnosu na 2017. godinu, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću. 

Vlada je donijela uredbu o uslovima za davanje saglasnosti "Lutriji Republike Srpske" za osnivanje privrednog društva za priređivanje igara na sreću. 

Razlog za donošenje ove uredbe je propisivanje kriterijuma i postupka izbora ponuđača za osnivanje privrednog društva koje će sa "Lutrijom" priređivati lutrijske i elektronske igre na sreću na teritoriji Srpske, kao i zaštita kapitala i položaja ovog javnog preduzeća, navedeno je u saopštenju. 

Istaknuto je da izbor privrednog društva u ovom slučaju ne podliježe odredbama Zakona o javnim nabavkama, ali je, zbog visoko postavljenih kriterijuma i imajući u vidu značaj ovih djelatnosti, ispoštovano načelo transparentnosti. 

"Lutrija Republike Srpske" će prema kriterijumima propisanim uredbom raspisati javni poziv za dostavljanje ponuda privrednih društava s ciljem osnivanja zajedničkog privrednog društva u kojem će "Lutrija" imati u vlasništvu najmanje 51 odsto kapitala i prava odlučivanja. 

Vlada Srpske se upoznala sa informacijom o sprovođenju mjera i aktivnosti iz republičkih akcionih planova za realizaciju preporuka Evropske komisije sa trećeg ciklusa sastanaka pododbora između EU i BiH. 

Usvojeni su republički akcioni planovi za realizaciju preporuka Evropske komisije sa sastanaka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između EU i BiH, Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, Pododbora za trgovinu, industriju, carine, oporezivanje i saradnju sa drugim zemljama kandidatima i Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo. 

Vlada je dala zadatak republičkim organima uprave nadležnim za realizaciju mjera i aktivnosti iz ovih akcionih planova da prioritetno pristupe realizaciji utvrđenih mjera i aktivnosti i o tome redovno izvještavaju Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske. 

BANKARSKI SEKTOR ODRŽAO STABILNOST I LIKVIDNOST

Vlada Republike Srpske konstatovala je današnjoj sjednici da je bankarski sektor Srpske u 2018. godini održao stabilnost i likvidnost, te da je sedam banaka imalo pozitivan finansijski rezultat, dok je jedna poslovala sa gubitkom.

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću saopšteno je da poslovanje bankarskog sektora karakteriše rast bilansne aktive i povećanje depozita, posebno privrede i Vlade i njenih institucija, uz prisutan trend rasta štednje građana kao najznačajnijeg izvora sredstava za kreditiranje. 

U izvještaju o stanju u bankarskom sistemu Srpske i izvještaju o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018. godinu, koje je razmatrala Vlada, navedeno je da je zabilježen blagi rast kreditne aktivnosti banaka koja je značajnije usmjerena prema građanima, dok su krediti dati privatnim preduzećima i društvima na istom nivou kao prethodne godine. 

Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima i dalje ima trend smanjenja, uz poboljšanje njihove pokrivenosti rezervama, dok je došlo i do blagog smanjenja aktivnih i pasivnih kamatnih stopa, što je uticalo na minimalno smanjenje kamatne marže banaka. 

U saopštenju Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću je navedeno da je zadovoljavajuća kapitalizovanost banaka, koje karakteriše povećanje stopa adekvatnosti kapitala, koje su kod svih banaka iznad propisanog minimuma. 

I mikrokreditni sektor je u 2018. godini zabilježi pozitivne pokazatelje poslovanja koji se ogledaju u rastu bilansne aktive i broja zaposlenih, povećanju kapitala, porastu kredita, te ostvarenom pozitivnom finansijskom rezultatu koji je značajno poboljšan u odnosu na prethodnu godinu. 

Istaknuto je da je prisutan porast dospjelih potraživanja, ali da je njihovo učešće u ukupnim kreditima i dalje na niskom nivou. 

Vlada je konstatovala da je Agencija za bankarstvo Srpske u 2018. godini sprovela značajne aktivnosti s ciljem unapređivanja regulative i supervizorske prakse, te da očekuje da nastavi jačanje supervizorskih kapaciteta s ciljem primjene novog regulatornog okvira, te da vrši stalni nadzor, posebno banaka od sistemskog značaja, u kojima je koncentrisan značajan dio štednje i drugih depozita. 

Vlada Srpske se upoznala i sa izvještajima Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju u sektoru osiguranja, te radu i finansijskom poslovanju Agencije u 2018. godini. 

Konstatovano je da je sektor osiguranja ostvario pozitivan finansijski rezultat, čime je potvrđena njegova stabilnost i likvidnost, te da je u poređenju sa prethodnom poslovnom godinom ostvaren rast obračunate premije za šest odsto, bilansne aktive za 9,2 odsto, neto dobiti za 0,3 odsto i obračunatih tehničkih rezervi neživotnih osiguranja za 9,3 odsto i životnih osiguranja za 13 odsto. 

Vrijednost vanbilansne aktive je smanjena za 14,6 odsto, a broj odštetnih zahtjeva kod Zaštitnog fonda Republike Srpske za sedam procenata, pri čemu je evidentirana stoodstotna stopa efikasnosti isplate pozitivno riješenih odštetnih zahtjeva. 

Vlada je konstatovala da je ostvaren rast neto vrijednosti imovine Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda, jedinog te vrste u Srpskoj i da je proširen obuhvat članova u skladu sa očekivanjima za prvu godinu poslovanja. 

Vlada Srpske je razmotrila i izvještaje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti, te o radu i finansijskom poslovanju Komisije u 2018. godini.