Vlada Republike Srpske

Srpska dobija krizni centar za kontrolu afričke kuge svinja

14:04, 22.08.2019.
Izvor: Srna
Vlada Republike Srpske usvojila je danas u Banjaluci odluku o formiranju Republičkog kriznog centra za kontrolu afričke kuge svinja, kao tijela koje će sprovoditi mjere propisane Planom upravljanja kriznom situacijom u slučaju da ova bolest bude dijagnostikovana u Republici.

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću je saopšteno da ova bolest svinja nije dijagnostikovana na teritoriji Srpske i BiH, ali da je usvajanje ove odluke važno zbog opravdane bojazni u tom smislu.

Formiranje Republičkog kriznog centra za kontrolu afričke kuge svinja u Srpskoj predstavlja i odgovornost države da zaštiti vlastitu ekonomiju, kao i interes poljoprivrednih proizvođača, jer bi pojava ove kuge nanijela ogromne ekonomske gubitke.

"Krizni centar čine predstavnici ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, finansija, pravde i unutrašnjih poslova, Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan", republičkih uprava za inspekcijske poslove i civilne zaštite, Veterinarske komore, Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača, Udruženja svinjara i Lovačkog saveza Srpske", navodi se u saopštenju.

Vlada je danas prihvatila informaciju o inicijativi Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci za izgradnju i opremanje namjenskog objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelima od malignih bolesti.

"Zadužen je UKC da sačini idejni projekat i plan opremanja sa procjenom vrijednosti ulaganja za izgradnju i opremanje ovog objekta i istu dostavi Vladi na razmatranje", naveli su iz Vlade.

UČINITI LIKVIDACIONI POSTUPAK BRŽIM I EFIKASNIЈIM

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o likvidacionom postupku radi iskazane potrebe da se taj postupak učini efikasnijim, bržim i ekonomičnijim.

Јednu od novina u ovom zakonu u odnosu na važeći Zakon predstavlja propisivanje odredaba koje se odnose na unovčenje imovine u likvidacionom postupku, i to nepokretne i pokretne imovine, kao i imovine bez tereta i sa teretima.

Ovim aktom detaljnije su propisane obaveze i dužnosti likvidacionog upravnika, te odgovornosti za štetu koju prouzrokuje vlasnicima kapitala poslovnog subjekta i povjeriocima u toku vršenja radnji u likvidacionom postupku, kao i novčane kazne koje se mogu izreći likvidacionom upravniku u slučaju povrede odredaba ovog zakona, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Јedan od osnovnih ciljeva likvidacionog postupka je namirenje povjerilaca likvidacionog dužnika, te raspodjela ostatka likvidacione mase srazmjerno učešću u vlasništvu, odnosno odluci vlasnika kapitala poslovnog subjekta o raspodjeli likvidacione mase.

Ministarstvu pravde Srpske dostavljena je inicijativa Privredne komore Republike Srpske i okružnih privrednih sudova u Republici da je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama ovog zakona, odnosno donošenju novog zakona.

Vlada Republike Srpske upoznala se o informaciji o pismu namjere preduzeća "Studen global see" iz Brčkog za kupovinu državnog kapitala u preduzeću "HPK-hemijska prerada kukuruza" AD Draksenić, Kozarska Dubica.

U pismu namjere koje je ovo preduzeće dostavilo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izražava se inicijalni interes za zakup poslovanja preduzeća "HPK-hemijska prerada kukuruza" i kupovinu akcija koje Akcijski fond Republike Srpske posjeduje u tom preduzeću.

Vlada je zadužila Investiciono-razvojnu banku Republike Srpske da pripremi poseban privatizacioni program za privatizaciju državnog kapitala u preduzeću "HPK-hemijska prerada kukuruza" i dostavi ga Vladi na usvajanje.

OMOGUĆITI DALjI RAZVOЈ E-UPRAVE

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt strategije razvoja elektronske uprave Srpske za period 2019-2022, s ciljem daljeg razvoja e-uprave.

Iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću saopšteno je da je osnovni razlog za donošenje Strategije potreba da budu nastavljene aktivnosti na pravno-normativnom, tehnološkom i kadrovskom osavremenjivanju sistema elektronske uprave u Republici Srpskoj.

- Razlozi za donošenje ove strategije proističu, prije svega, iz prepoznatih potreba korisnika usluga javne uprave - privrednog sektora i građana Srpske, ali i zahtjeva pojedinih organa javne uprave koji su imali priliku da spoznaju benefite digitalizacije /segmenata/ poslovanja i /pojedinih/ usluga - navodi se u saopštenju.

Ističe se da ubrzanom razvoju e-uprave Srpske može doprinijeti i strateška opredijeljenost Republike Srpske ka evropskim integracijama.

Strategija se sastoji od uvoda i tri poglavlja - Strateški okvir i vizija razvoja e-uprave, Analiza stanja sektora informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srpskoj i Strateški ciljevi razvoja e-uprave Srpske.

Vlada Republike Srpske danas je utvrdila i Nacrt strategije za unapređenje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Srpskoj za period 2020-2024. godine.

Budući da je zaštita prava etničkih grupa i drugih manjina jedan od temelja ustavnog uređenja Republike Srpske, Vlada Srpske je opredijeljena da strateški pristupi unapređenju prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina.

Republika Srpska ima zakonski okvir za zaštitu prava nacionalnih manjina u skladu sa najvišim standardima međunarodnog prava, ali je njegova dosadašnja primjena pokazala da se nivo ostvarenih prava u praksi može poboljšati.

U vezi sa tim Vlada je prepoznala potrebu da se pristupi donošenju strateškog dokumenta koji će unaprijediti prava i položaj pripadnika nacionalnih manjina u različitim područjima, kao što su kultura, obrazovanje na maternjem jeziku, informisanje.

Cilj donošenja Strategije je i uključivanje pripadnika nacionalnih manjina u procese kreiranja javnih politika, kao i uspostavljanje efikasnije saradnje sa Vladom, organima i institucijama Republike Srpske.

Vlada Srpske je usvojila i informaciju o Sporazumu o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija-BiH za prošlu godinu između EU, Vlade Srbije i BiH, te je saglasna da ovaj sporazum bude upućen u dalju proceduru.

Program prekogranične saradnje Srbija-BiH 2014-2020 je program teritorijalne saradnje u okviru finansijske politike proširenja EU i predstavlja nastavak Programa prekogranične saradnje 2007-2013.

Programska oblast u BiH obuhvata 16.742 kilometra kvadratna, 67 opština u BiH, dok je na teritoriji Srbije obuhvaćena 31 opština.

Programom prekogranične saradnje Srbija-BiH 2014-2020 definisano je finansiranje prioritetnih aktivnosti dvije zemlje, kao i indikativni iznosi finansijske alokacije i stopa doprinosa EU po prioritetu.

Definisane aktivnosti su: promovisanje prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije /doprinos EU 3.500.000 evra, kofinansiranje 617.647 evra/, zatim zaštita životne sredine, prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje negativnih posljedica klimatskih promjena, sprječavanje rizika i upravljanje /doprinos EU 4.900.000 evra, kofinansiranje 846.705 evra/.

Definisane su i aktivnosti podrške turizmu i kulturnom i prirodnom nasljeđu /doprinos EU 4.200.000 evra, kofinansiranje 741.176 evra/, kao i tehnička pomoć /doprinos EU 1.400.000 evra/.