Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

Predložene izmjene Zakona predviđaju veći iznos za invalidnine

  • 21.10.2019.16:24

Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti predviđen je veći iznos za lične invalidnine, koji će iznositi od devet do 15 odsto prosječne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske.

Iz resornog ministarstva napominju da će visina iznosa zavisiti od utvrđene visine tjelesnog oštećenja.

Povodom stavova Gradskog odbora Udruženja invalida grada Banjaluka, iz Ministarstva napominju da je uvođenje zakonskog prava na ličnu invalidininu kroz Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, a koja je do sada isplaćivana na osnovu odluke Vlade Republike Srpske, provedeno upravo u skladu sa konsultacijama sa savezima i udruženjima koja okupljaju lica sa invaliditetom.

"Građani su imali pravo da u sklopu provedenih javnih rasprava iskažu svoje stavove koje je predlagač razmotrio i ugradio u tekst prijedloga i izmjenama i dopunama Zakona", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da su zakonom utvrđeni uslovi za ostvarivanje prava, a odnose se na lica koja su zavisna od pomoći i njege drugog lica, te lica kojima je oštećenje ili oboljenje nastalo u razvojnom periodu i kod kojih je visina tjelesnog oštećenja od 70 do 100 odsto.

"Novina koju donose izmjene i dopune ovog zakona su i proširenje obima korisnika. Tako će ubuduće pravo na ličnu invalidninu na mjesečnom nivou moći da ostvare i lica sa oštećenjem sluha, lica koja imaju potrebu za hemodijalizom i oboljeli od rijetkih bolesti", navodi se u saopštenju.

Iz resornog ministarstva ističu da je Zakonom jasno propisan i način utvrđivanja tjelesnog oštećenja.

"Za punoljetna lica vršiće se po propisima kojima se uređuje medicinsko vještačenje u penzijskom i invalidskom osiguranju, a za djecu do navršene 18 godine utvrđivanje visine tjelesnog oštećenje vršiće stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju po pravilniku koji donosi ministar zdravlja i socijalne zaštite", napominju iz Ministarstva.

U saopštenju se navodi da su sredstva za isplatu ličnih invalidnina obezbijeđena u Budžetu Republike Srpske, te da je na godišnjem nivou za isplatu ovog prava potrebno oko 8,3 miliona KM.

Važećim Zakonom o socijalnoj zaštiti kao vidovi pomoći propisana su i novčana pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, te smještaj u ustanovu, zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu, pomoć i njega u kući, dnevno zbrinjavanje, jednokratna novčana pomoć i savjetovanje.

Proširivanje prava i uvođenje novih prava u oblasti socijalne zaštite Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske planiralo je u okviru Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj od 2017. do 2026. godine.

S tim u vezi, u okviru izmjena i dopuna Zakona o dječijoj zaštiti, koji će se takođe naći na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, normirano je novo pravo u oblasti dječije zaštite naknada roditelju-njegovatelju ili njegovatelju.

"Naknada roditelju-njegovatelju ili njegovatelju će, zajedno sa drugim primanjima po osnovu priznatih prava iz socijalne i dječje zaštite djeci sa smetnjama u razvoju, doprinijeti poboljšanju položaj porodica koje brinu o njima", navodi se u saopštenju.

Za isplatu prava iz oblasti socijalne zaštite Vlada Republike Srpske godišnje iz Budžeta izdvoji oko 25 miliona KM.

Iz Ministarstva podsjećaju da je Vlada Republike Srpske radi bolje saradnje sa savezima i udruženjima koja okupljaju lica sa invaliditetom formirala Interresorno tijelo za podršku licima sa invaliditetom.

Njihova zadatak je da promovišu prava lica sa invaliditetom, aktivno učestvuju u izradi, donošenju, monitoringu i realizaciji strateških dokumenata, daju preporuke, mišljenja i sugestije na zakonska i podzakonska dokumenata koja se odnose na realizaciju politike u oblasti invalidnosti, ostvaruju saradnju sa nevladinim organizacijama, ali i da učestvuju u izradi akcionih planova čiji je cilj poboljšanje položaja lica sa invaliditetom, daju preporuke, sugestije i mišljenja u vezi sa konkretnim mjerama i mogućim rješenjima za zaštitu prava i interesa lica sa invaliditetom.

Članove ovog tijela čine predstavnici četiri ministarstva u Vladi Republike Srpske, republičkog Fonda zdravstvenog osiguranja, Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, Saveza distrofičara, Saveza gluvih i nagluvih, Saveza slijepih, Saveza paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida, Boračke organizacije, Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida, Udruženja amputiraca Republike Srpske "Udas", Saveza invalida rada Srpske i republičkog Saveza udruženja civilnih žrtava rata.

Gradski odbor Udruženja invalida Banjaluka pozvao je članstvo i građane da ih podrže kako bi se izborili za ličnu invalidninu, uz napomenu da će se predložene izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti sutra naći u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da je njima predložen mizeran iznos za ličnu invalidninu i da to pravo ne mogu da ostvare lica sa invaliditetom kod kojih je nastalo oboljenje ili invaliditet poslije razvojnog perioda.