Drugostepena presuda

Radovan Karadžić osuđen na doživotnu kaznu zatvora!

14:24, 20.03.2019.
Thumbnail
Drugostepenom presudom Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu Radovan Karadžić, prvi predsjednik RS osuđen je na doživotnu kaznu zatvora. 

15:10 Karadžić je proglašen krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. 

15:03 Ovom odlukom preinačena je prvostepena presuda Tribunala u Hagu kojom je u martu 2016. godine bio osuđen na 40 godina zatvora.

15:00 Radovan Karadžić osuđen je na doživotnu kaznu zatvora.

14:58 Karadžić nije dokazao kada je naveo da je Karadžić provodio direktive i zabranio prolazak humanitarne pomoći u Srebrenicu 

14: 56 Žalbeno vijeće je saglasno sa Tužilaštvom da je kazna od 40 godina neadekvatna s obzirom na težinu Karadžićevih krivičnih djela, kao i da je kazna pretresnog vijeća nerazumna i nepravična. Pretresno vijeće je pogriješilo kada je izreklo kaznu od 40 godina.

14:55 Karadžić tvrdi da je Vijeće pogriješilo kada je tvrdilo da je imao namjeru da ukloni stanovništvo Srebrenice. Sud navodi da Žalbeno vijeće nije pogriješilo u tom dijelu teksta prilikom njegove namjere da muslimansko stanovnistvo napusti Srebrenicu  

14:55 Trenutno se čita dio koji se odnosi na Srebrenicu

14:52 Žalbeno vijeće zaključuje da Tužilaštvo nije dokazalo grešku pretresnog vijeća kada je presudilo da nije bilo genocidne namjere Karadžića za zločine u sedam opština BiH.

14:50 Žalbeno vijeće odbacilo i drugi žalbeni osnov Tužilaštva. 

14:49 Vijeće smatra da su naređenja Karadžića da se ne granatira Sarajevo, bila samo politički motivisana

14:48 Žalbeno vijeće odbacilo prvi navod žalbe Tužilaštva. 

14:47 Osim jednog djelimično usvojenog zahtjeva Karadžića (broj 31) , svi navodi iz žalbe su odbačeni.

14:46 Odbija se i žalba Karadžića na postojanje greške i konstatacija u slučaju Markale

14:45 Žalbeno vijeće konstatuje da Karadžić nije dokazao da su napadi u Sarajevu bili neselektivni napadi , riječ je o granatiranju. Odbija se žalbena osnova 33

14:40 Odbijena još dva žalbena navoda vezana za Srebrenicu. 

14:35  Žalbeno veće ukazuje da Karadžić nije pokazao da postoji greška u delu prvostepene presude koja se odnosi na nameru da se počini genocid u Srebrenici. Dodaju da je znao za zločine u Kravici, kao i da je morao znati i za druga ubijanja.

14:27 Karadžićevi argumenti ne pokazuju da je načinjena bilo kakva greška, konstatacija Žalbenog vijeća

14: 27  Vijeće je do sada odbacilo sve žalbene navode Karadžića u vezi sa napadima na Sarajevo i Srebrenicu

14:36 U Sudu u Hagu se čita sažetak žalbe

14:34 U prvostepenoj presudi Karadžič je osuđen na 40 godina 

14:33 Radovan Karadžić bio predsjednik RS i komandant Vojske RS

14:32 Sada će početi čitanje sazetka presude

14:31 Pojedini mediji i prije zvaničnog puštanja snimka izricanja presude počeli su da iznose informacije sa čitanja

14:30  Sa 30 minuta zakašnjena počinje snimak izricanja drugostepene presude Radovanu Karadžiću.

14.15  RTS: Vijeće djelimično prihvata žalbeni zahtjev Karadžića broj 31.

14.10 RTS:  Žalbeno vijeće do sada odbilo sve žalbene osnove Karadžića, u toku čitanje sažetka žalbene presude.

14.05 RTS: Hag:  Predsedavajući žalbenog veća Van Jonsen čita navode iz žalbi Tužilaštva i odbrane.

Izricanje presude iz Haga možete da pratite u direktnom prenosu na programu Alternativne televizije i ATV portalu.

Prenos presude iz Haga dozvoljen je sa 30 minuta zakašnjenja.