Ministarstvo prosvjete

Neosnovane optužbe na račun Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova 

11:29, 14.09.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske saopštilo je da su iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH iznesene brojne neosnovane optužbe na račun Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Srpske, poput navodne obmane javnosti, nepriznavanja, neprimjene i nesprovođenja Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH.

Iz resornog ministarstva je saopšteno da se u tim optužbama poziva na "zaustavljanje djelovanja u pogledu osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova i Ministarstva prosvjete Srpske", što je neustavan i nezakonit čin. 

Iz Ministarstva su demantovali navode iz saopštenja objavljenog na internet stranici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, u kome se iznose neistinite tvrdnje u vezi sa aktivnostima resornog ministarstva i Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Srpske, te istakli da u svom radu u potpunosti poštuju i primjenjuju sve važeće propise u oblasti visokog obrazovanja, uključujući Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH. 

U saopštenju se navodi da je odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH propisano da, u slučaju službenog odsustva ili druge spriječenosti direktora da obavlja svoju dužnost, direktora zamjenjuje jedan od njegovih zamjenika, "i da akte iz nadležnosti Agencije potpisuje direktor, odnosno zamjenici direktora u njegovom odsustvu, po ovlaštenju direktora". 

"U vrijeme objavljivanja nezakonitog saopštenja, direktor ove agencije bio je na bolovanju, te u skladu sa odredbom Pravilnika nije imao ovlašćenje da izdaje naloge, uključujući i nalog za objavljivanje spornog saopštenja na internet stranici Agencije", naveli su iz Ministarstva. 

Iz ove institucije su podsjetili da je zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH iz reda srpskog naroda Slobodan Stanić odmah po objavljivanju nezakonitog saopštenja objavio na internet stranici Agenije da se u potpunosti ograđuje od toga, iz čega je jasno da je direktor Enver Halilović u spornom saopštenju iznio lični stav. 

"Taj stav ne predstavlja i stav institucije i on je to učinio nezakonito, suprotno propisima o radu Agencije, prekoračivši granice svojih ovlašćenja", navodi se u saopštenju. 

Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske podsjećaju da su nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH u oblasti akreditacije ograničene i svedene na imenovanje komisija stručnjaka na prijedlog nadležnih obrazovnih vlasti, davanje preporuke nadležnim obrazovnim vlastima i vođenje registra akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH. 

"Sve ostale aktivnosti u postupku akreditacije su isključiva nadležnost nadležnih obrazovnih vlasti", navodi se u saopštenju Ministarstva. 

U tom dokumentu se dodaje da Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH nije ENIC/NARIC centar BiH i nema nadležnosti u oblasti informisanja i priznavanja u oblasti visokog obrazovanja. 

"U tom smislu činjenica da li je neka akreditovana visokoškolska ustanova upisana u registar ne može biti uslov za priznavanje diploma te ustanove van BiH", dodaje se u saopštenju. 

Iz Ministarstva su upozorili da uprkos jasno propisanim nadležnostima direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH uslovljava nastavak procesa akreditacije usvajanjem akata koji su u suprotnosti sa Ustavom BiH i zakonima o visokom obrazovanju, pokušavajući da nadležnosti u oblasti akreditacije prenese sa nivoa entiteta/kantona i distrikta Brčko na nivo BiH. 

"Na taj način, s jedne strane, nastoji se da ovoj agenciji dodijeli nova i šira ovlašćenja, a s druge, ne izvršava ovlašćenja koja su mu povjerena Okvirnim zakonom", ocijenili su iz Ministarstva i naveli da će u skladu sa zaključcima Vlade Srpske, koji se odnose na nezakonito djelovanje direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, preduzeti sve zakonom i drugim propisima predviđene mjere kako bi bila spriječena dalja zloupotreba položaja od direktora Agencije Envera Halilovića.