Ministarstvo finansija

Bolja zaštita investitora kroz izmjenu Zakona o investicionim fondovima

11:26, 08.10.2019.
Vlada Republike Srpske utvrdila je na sjednici i uputila u razmatranje u Narodnu skupštinu Republike Srpske Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima kojim se dodatno uređuje zakon u oblasti investicionih fondova.

Razlozi za donošenje ovog zakona zasnovani su na potrebi da se na odgovarajući način preciznije urede pitanja za koja je u primjeni Zakona ocijenjeno da je to potrebno, a izmjene i dopune Zakona predložene su u cilju zaštite investitora i unapređenja rada društava za upravljanje.

Izmjenom Zakona predviđeno je redefinisanje odredaba kojima se uređuju troškovi otvorenih investicionih fondova, u smislu razdvajanja troškova koji se plaćaju direktno iz imovine otvorenog investicionog fonda od naknada utvrđenih zakonom koje plaćaju vlasnici udjela.

Pored toga Izmjene bi trebalo da omoguće društvima za upravljanje da vrše transakcije između fondova kojima upravljaju, pod uslovima koji nisu različiti od tržišnih uslova i koje društvo za upravljanje mora da definiše internim aktom;

Izmjena takođe predviđa i davanje ovlašćenja društvu za upravljanje da, u skladu sa zakonom utvrđenim uslovima donese odluku o prestanku rada i dobrovoljnoj likvidaciji otvorenog investicionog fonda, kao posebne imovine bez svojstva pravnog lica, ali i precizira poslove u kojima je utvrđena obaveza za izvršne direktore da zajednički zastupaju društvo za upravljanje.

Između ostalih, cilj ove Izmjene jeste i jačanje zaštite imovine akcionara, odnosno vlasnika udjela kroz eksplicitno definisanje odvajanja imovine investicionog fonda od imovine društva za upravljanje, te preciziranje da ta imovina ne ulazi u likvidacionu ili stečajnu masu, te da se ne može koristiti za izmirenje potraživanja povjerilaca društva za upravljanje.

Podsjećamo, sistemska izmjena Zakona o investicionim fondovima izvršene su tokom 2015. godine, a u fokusu su imale preoblikovanje zatvorenih investicionih fondova koji su nastali u procesu transformacije privatizacionih investicionih fondova u otvorene investicione fondove.

Proces obaveznog preoblikovanja zatvorenih investicionih fondova u otvorene uspješno je završen tokom 2018. godine, od ukupno 13 zatvorenih fondova koji su bili u obavezi da se preoblikuju, formirano je 17 otvorenih investicionih fondova, kojima upravlja pet društava za upravljanje.

Značajno je napomenuti i da su društva za upravljanje koja trenutno posluju na tržištu, u cilju usklađivanja sa odredbama zakonskog okvira iz 2015. godine, unaprijedila svoje poslovanje kroz efikasnije korporativno upravljanje, te povećanje osnovnog kapitala.

Prvi pozitivni efekti primjene zakonskog okvira iz 2015. godine uočeni su kroz činjenicu da se udjeli otvorenih investicionih fondova, koji su uvršteni na berzu nakon procesa preoblikovanja, mogu svrstati među najlikvidnije hartije od vrijednosti na Banjalučkoj berzi, kao i da je ostvareno povećanje ukupne tržišne kapitalizacije investicionih fondova.

Ukupna tržišna kapitalizacija investicionih fondova na dan 31. decembra 2018. godine iznosila je 157.171.604 КM i povećana je za 2,06% u odnosu na kraj prethodne godine.

(banjaluka.net)