Sarajevo

Savjet ministara: 241.500.000 KM za privremeno finansiranje

  • 30.06.2020.16:02

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donio je Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli-septembar ove godine kojom se za ove potrebe odobrava 241.500.000 KM.

"Ovom odlukom odobrava se privremeno finansiranje institucija BiH za treći kvartal 2020. godine u iznosu 241.500.000 KM, što predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu", saopšteno je iz Savjeta ministara nakon današnje sjednice u Sarajevu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se od 1. jula 2020. godine. Odluka će prestati da važi danom usvajanja zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava prikupljenih od domaćih pravnih i fizičkih lica za borbu protiv kovid-19, uplaćenih na namjenski podračun Јedinstvenog računa trezora BiH.

Riječ je o 747.625,92 KM prikupljenih po ovom osnovu, a raspodjela će biti izvršena prema ranije usaglašenim procentima i to 459.789,93 KM /61,5 odsto/ za Federaciju BiH, 280.359,72 KM /37,5 odsto/ za Republiku Srpsku, te 7.476,26 KM /jedan odsto/ za Brčko distrikt.

Prema ovoj odluci, Federacija BiH dobijena sredstva dijeli sa 10 kantona u jednakom omjeru po 50 odsto.

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je i Odluku o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u opremi i drugim sredstvima.

Riječ je o pomoći koja se sastoji od 200 specijalnih setova zaštitne opreme i uključuje medicinska zaštitna odijela, vizire i naočale, a koja je dobijena od Vlade Bugarske, te 42.000 zaštitnih jednokratnih maski za lice koje su dobijene od Dječijeg hora grada Vuxi iz Kine.

Pomoć se raspoređuje u skladu sa principima za raspodjelu i to Federaciji BiH 61,5 odsto, Republici Srpskoj 37,5 odsto i Brčko distriktu jedan odsto. Federacija BiH će dobijenu međunarodnu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50 odsto. 

USVOJENA INFORMACIJA O SASTANKU GRUPE ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Savjet ministara usvojio je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju 4. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije i BiH, koji će biti održan 8. jula.

Na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojen je Dokument za diskusiju i data saglasnost na prijedlog sastava delegacije BiH, te je doneseno više operativnih zaključaka s ciljem blagovremene pripreme 4. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave.

Ministar pravde u Savjetu ministara Josip Grubeša predvodiće delegaciju BiH za visoki politički dijalog tokom sastanka koji će biti održan putem videolinka.

Na sastanku se očekuje diskusija o najvažnijim temama i pitanjima u vezi sa reformom javne uprave u BiH.

Drugi dio sastanka planiran je kao dijalog o reformi javne uprave na tehničkom nivou, kojim će u ime BiH predsjedavati koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan.

Savjet ministara na današnjoj sjednici je usvojio i Informaciju o aktivnostima Ministarstva bezbjednosti u prihvatu državljana BiH koji se vraćaju iz Njemačke na osnovu Evropskog putnog lista za povratak /EU Laissez-Passer/.

Zaključeno je da se do 30. juna 2021. godine produžava upotreba EU Laissez-Passer, koje izdaju nadležni organi Njemačke za državljane BiH prilikom njihovog povratka/protjerivanja u BiH.

U periodu od 3. decembra 2015. godine do 31. marta 2020. godine od nadležnih organa NJemačke najavljen je dolazak 2.579 osoba. Od najavljenog broja u BiH je vraćeno 1.277 državljana BiH, a ukupno je 570 osoba prihvaćeno sa EU Laissez-Passer dokumentom, 663 sa pasošem BiH, 31 sa ličnom kartom BiH i 11 sa putnim listom BiH. Dva državljana BiH su prihvaćena sa validnim putnim dokumentima strane države.

Odbijen je prihvat 46 osoba /38 je zaustavljeno u Njemačkoj i osam je vraćeno iz Sarajeva/ zato što je provjerama utvrđeno da nisu državljani BiH.

Ministarstvo bezbjednosti će pratiti proces i po potrebi izvještavati Savjet ministara BiH.

Savjet ministara donio je izmjene Odluke o provođenju restriktivnih mjera utvrđenih rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija prema članovima "Al-Kaide", Osame bin Ladena, talibana i drugih pojedinaca, grupa, privrednih subjekata i organizacija u vezi s njima.

Na ovaj način BiH u skladu sa svojim pravnim okvirom preduzima aktivnosti za adekvatno provođenje FATF specijalne preporuke koja se odnosi na primjenu međunarodnih i domaćih restriktivnih mjera u vezi sa terorizmom.

Na određene nedostatke u ovoj oblasti ukazao je Manival komitet tokom 59. Plenarnog zasjedanja, održanog početkom decembra prošle godine u Strazburu, navedeno je u saopštenju iz Savjeta ministara. 

USVOJENA INFORMACIJA O RAZVOJU POLJOPRIVREDNOG INFORMACIONOG SISTEMA

Savjet ministara usvojio je danas informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o stepenu razvoja poljoprivrednog informacionog sistema u BiH koji značajnu ulogu kao alat ima u pristupu finansijskim sredstvima iz pomoći EU i fondova namijenjenih razvoju ove oblasti, na osnovu usklađenosti sa zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.

Poljoprivredni informacioni sistem u BiH je u početnoj fazi razvoja jer mu nedostaju ključni sistemi/podsistemi, posebno posmatrano iz ugla zahtjeva EU na putu pridruživanja BiH u evropsku zajednicu zemalja, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Zaduženo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da, u saradnji sa nadležnim entitetskim i institucijama Brčko distrikta, nastavi sa aktivnostima na razvoju poljoprivrednog informacionog sistema.

Savjet ministara usvojio je i informaciju o preduzetim mjerama u oblasti politike poljoprivrednog zemljišta.

Ukupno zasijane površine u BiH u 2018. godini iznosile su 533.375 hektara i veće su za jedan odsto u odnosu na godinu ranije, dok ugari i neobrađene oranice čine oko 430.000 hektara, a rasadnici i ostalo na oranicama oko 3.000 hektara.

U strukturi zasijanih površina u proljećnoj sjetvi oko 60 odsto je zasijano žitima, 23 odsto krmnim biljem, 13 odsto povrćem, tri odsto industrijskim biljem, a na oko 17 odsto površine su jagode i maline, te na 0,2 odsto aromatično, začinsko i medicinsko bilje.

Tokom jesenje sjetve zasijano je 110.950 hektara, što je za 7.717 hektara ili sedam odsto manje nego u jesenjoj sjetvi prethodne godine.

U strukturi zasijanih površina oko 88 odsto čine žita, oko šest odsto krmno bilje, tri odsto industrijsko bilje i dva odsto povrće.

Poljoprivredno zemljište u BiH se kao javno dobro već duže ne koristi u skladu sa opštim društvenim interesom, a značajne površine obradivog zemljišta ostaju neobrađene i zapuštene, navedeno je u saopštenju.

Glavni izazovi sa kojima se BiH suočava u vezi sa oblašću poljoprivrednog zemljišta su nedostatak cjelovite legislative usklađene sa EU praksama i pravilima, a koja se vezuje za problematiku neregulisanosti tržišta poljoprivrednog zemljišta, fragmentacija parcela, upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu, minirana područja, erozije tla i slično. 

REALIZOVATI PREPORUKE SAVJETA ZA LJUDSKA PRAVA UN

Savjet ministara primio je k znanju informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u vezi sa zaključnim zapažanjima za objedinjeni 12. i 13. periodični izvještaj BiH o realizaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije pred Savjetom za ljudska prava UN.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da zaključna zapažanja objavi na svojoj veb-stranici, te da u roku od godinu dana Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije dostavi informaciju o sprovođenju preporuka koje se odnose na pouzdane, ažurirane i razvrstane podatke o etničkom sastavu stanovništva, kao i socioekonomske indikatore o etničkim i nacionalnim grupama koje žive na području BiH, uključujući Rome, povratnike, izbjeglice i tražioce azila, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ministarstvo je zaduženo da zaključna zapažanja Savjeta za ljudska prava UN i zaključke Savjeta ministara u vezi sa 12. i 13. objedinjenim periodičnim izvještajem dostavi svim nadležnim organima u BiH radi realizacije.

Savjet ministara usvojio je i izvještaj Ministarstva civilnih poslova sa sastanka Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u toj zemlji, koji je održan početkom oktobra prošle godine u Sarajevu.

Zavod za zapošljavanje Slovenije najavio je da će početi sa uvođenjem dvojezičnog ugovora o radu, što će olakšati radnicima iz BiH da razumiju prava, uslove i obaveze, kako poslodavca, tako i radnika.

Između ostalog, dogovoreno je da bude unaprijeđena korespondencija između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Zavoda za zapošljavanje Slovenije u vezi sa dostavljanjem oglasa za posao i obavještenja o započetom postupku, kao i dostavljanje poimeničnih podataka o izdatim, važećim i poništenim dozvolama.

Na sastanku je konstatovano da još ima slučajeva kada poslodavac naplaćuje od radnika troškove izdavanja radne dozvole, što nije u skladu sa Sporazumom.

Savjet ministara zadužio je nadležne institucije u BiH da postupe u skladu sa zaključcima Međudržavne komisije, o čemu će ih informisati Ministarstvo civilnih poslova koje će i ubuduće Savjetu ministara podnositi izvještaje o sastancima Međudržavne komisije.

Savjet ministara usvojio je i informaciju o radionici o temi "Usklađivanje legislative u oblasti eksploziva za civilnu upotrebu te prekursora eksploziva", čiji je predlagač Ministarstvo bezbjednosti.

Koordinacioni odbor za kontrolu malog i lakog naoružanja zadužen je da održavanjem redovnih sastanaka sa predstavnicima nadležnih organa kantona, Republike Srpske i Brčko distrikta prati realizaciju aktivnosti usklađivanja zakona o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova, te izvještava Evropsku komisiju o sprovođenju Mape puta za održivo rješenje za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim i lakim oružjem/vatrenim oružjem i pripadajućom municijom na zapadnom Balkanu.

U saopštenju se dodaje da se preporučuje nadležnim organima u BiH da pokrenu aktivnosti u vezi sa izradom zakonodavstva koje će biti usklađeno sa pravnim propisima EU u oblasti eksploziva za civilnu upotrebu i prekursora eksploziva, te da u tom postupku izrade tabele za usklađivanje.

Direkcija za evropske integracije zadužena je da pruži stručnu pomoć nadležnim organima u BiH pri usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, te koordiniše izradu tabele za izvještavanje.

Radionica je održana 9. i 10. decembra prošle godine u Sarajevu, na inicijativu Koordinacionog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja, a u saradnji sa predstavnicima Regionalnog centra za kontrolu malog i lakog oružja, u okviru projekta koji podržava EU.

Organizacija ove radionice direktno je povezana sa realizacijom prvog strateškog cilja iz Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH, dodaje se u saopštenju.