Savjet ministara

Pokrenute aktivnosti za izradu nove strategije

  • 20.05.2021.15:39

Savjet ministara donio je Odluku o uspostavljanju Radne grupe za izradu prijedloga strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021.-2026. godine i prijedloga akcionog plana za njeno provođenje.

Članovi radne gupe su predstavnici nadležnih institucija BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta, koji će u roku od tri mjeseca sačiniti i Savjetu ministara predložiti na razmatranje Prijedlog strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Prijedlog akcionog plana biće dostavljen u roku od šest mjeseci od donošenja ove odluke, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Odluka o uspostavljanju radne grupe donesena je na prijedlog Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara.

U njenom radu mogu učestvovati i predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada stranih zemalja, akademske zajednice, te nevladinog sektora, putem stručnih obrazloženja, evaluacije, prijedloga i mišljenja o pojedinim specifičnim pitanjima.

SPOLJNOTRGOVINSKI DEFICIT SMANJEN ZA OKO 100 MILIONA KM

Savjet ministara usvojio je danas informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar ove godine u BiH, prema kojoj je spoljnotrgovinski robni deficit smanjen za 100 miliona KM u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Spoljnotrgovinski robni deficit u januara je iznosio 284 miliona KM, saopšteno je iz Savjeta ministara.

U saopoštenju se navodi da je u prvom mjesecu ove godine u BiH ukupno prikupljeno oko 1,1 milijarda KM javnih prihoda, po osnovu indirektnih i direktnih poreza, socijalnih doprinosa, taksi, kazni i naknada.

U poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, javni prihodi su smanjeni za oko 4,6 odsto, a u strukturi javnih prihoda dominiraju prihodi entitetskih poreskih uprava sa oko 52 odsto.

Prosječna penzija u BiH iznosila je oko 419 KM i nominalno je veća za 2,4 odsto u odnosu na januar 2020. godine, što je rezultat uvećanja penzija u oba entiteta tokom prošle godine, ali i uvećanja penzija u januaru 2021. godine u Republici Srpskoj, navodi se u saopštenju.

Prema preliminarnim podacima Agencije za statistiku BiH za januar, u BiH je zabilježena stagnacija fizičkog obima industrijske proizvodnje.

Ukupna novčana masa na kraju januara iznosila je 28,4 milijarde KM, što je povećanje za 7,8 odsto.

U saopštenju se navodi da je u januaru nastavljen rast depozita u BiH, te je ukupan iznos depozita iznosio 25 milijardi KM uz stopu rasta od 5,1 odsto, a više od polovine su depoziti stanovništva sa iznosom 13,9 milijardi KM i veći su za 4,2 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. 

U drugom krugu bez konsenzusa o zaštiti domaće proizvodnje 

Savjet ministara u drugom krugu glasanja danas nije postigao konsenzus u vezi sa usvajanjem informacije o preduzetim mjerama za poboljšanje uslova spoljnotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, koju je predložilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.
Savjet ministara na današnjoj sjednici je usvojio i dostaviće na razmatranje Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH odgovor Direkcije za evropske integracije na poslaničku inicijativu Saše Magazinovića, poslanika u ovom domu, u vezi sa realizacijom 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

"Sastavni dio ovog odgovora je finalni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je ranije usvojio Savjet ministara", saopšteno je iz Savjeta ministara.

Savjet ministara utvrdio je i prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u području fizike visokih energija između BiH i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja /CERN/, koji je potpisan 16. februara u Sarajevu i Ženevi.

"Osim uspostavljanja kontakta između CERN-a i BiH, zaključivanjem ovog sporazuma i njegovom ratifikacijom potvrđen je interes BiH za učestvovanje u naučnom programu CERN-a", navodi se u saopštenju.

Pojedinačni prijedlozi odluka o ratifikacija ova četiri sporazuma biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u dalju proceduru.

Na sjednici je usvojena informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o statusu agenata Savjeta ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Savjet ministara donio je rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti agenata Savjeta ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca.

Za vršioce dužnosti imenovane su Jelena Cvijetić, na poziciju rukovodioca Kancelarije, te Harisa Bašić i Monika Mijić na pozicije agenata.

Donesena je i odluka o izmjenama i dopuni odluke o agentu Savjeta ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava i Kancelariji agenta Savjeta ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava, kojom se stvaraju uslovi za jačanje javne konkurencije za popunjavanje ovih radnih mjesta.

"Prema izmjenama i dopunama odluke, za agenta Savjeta ministara može biti imenovano lice koje ima završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri godine na rukovodećim poslovima, pet godina radnog iskustva na poslovima zastupanja pred sudovima u BiH ili Evropskim sudom za ljudska prava i aktivno znanje engleskog ili francuskog jezika", navodi se u saopštenju.

Savjet ministara upoznat je o informaciji Direkcije za evropske integracije o petom sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH, održanom 25. februara posredstvom internet platforme, i preporukama Evropske komisije nakon ovog sastanka, te su doneseni određeni zaključci s ciljem sprovođenja ovih preporuka.

"Preporuke Evropske komisije usmjerene su na preduzimanje daljih aktivnosti vlasti u BiH s ciljem postizanja napretka u procesu reforme javne uprave u BiH, uključujući strateški okvir za reformu javne uprave, upravljanje javnim finansijama, državnu službu i upravljanje ljudskim potencijalima, izradu politika i koordinaciju, te pružanje usluga i odgovornost", ističe se u saopštenju.