Banjaluka

Ministarstvo finansija: Ukoliko se ne održi Skupština do 31. marta, finansiranje nastaviti prema Zakonu

11:13, 24.03.2021.
skupstina grada banjaluka banski dvor
Skupština Banjaluke je zatražila mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske u vezi sa članom 38. stav 7. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.

"Ministarstvo finansija je 22.03.2021. godine zaprimilo zahtjev Skupštine Grada Banjaluka kojim se traži mišljenje u vezi sa članom 38. stav 7. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.

Odredbama člana 38. je propisano:

1) Budžet se donosi za period od jedne fiskalne godine i važi za godinu za koju je donesen.

(2) U slučaju da budžet ne bude usvojen prije početka naredne fiskalne godine, Narodna skupština, skupština opštine ili grada, odnosno nadležni organ fonda donose odluku o privremenom finansiranju, a najduže za period od 1. januara do 30. juna tekuće fiskalne godine.

(3) Ukoliko odluka iz stava 2. ovog člana ne bude donesena do isteka tekuće fiskalne godine, 1. januara naredne fiskalne godine na snagu stupa privremeno finansiranje prvog kvartala tekuće godine, u visini jedne četvrtine budžeta usvojenog za prethodnu fiskalnu godinu.

(4) Privremeno finansiranje u smislu stava 2. ovog člana vrši se najviše do visine ukupnih budžetskih prihoda ostvarenih u istom periodu prethodne fiskalne godine, umanjenih za primljene grantove u tom periodu.

(5) Struktura i vrsta rashoda u periodu privremenog finansiranja proporcionalno moraju odgovarati strukturi i vrsti ostvarenih rashoda u istom periodu prethodne godine, osim u mjeri u kojoj promjene broja ili statusa pojedinačnih budžetskih korisnika čije finansiranje se vrši iz budžeta mogu da utiču na strukturu i vrstu rashoda u periodu privremenog finansiranja.

(6) Ukoliko izvršni organ opštine ili grada, odnosno nadležni organ fonda, u skladu sa procedurom utvrđenom ovim zakonom, najkasnije do 31. marta tekuće fiskalne godine ne pripremi i ne dostavi prijedlog budžeta na usvajanje skupštini opštine ili grada, odnosno ovlašćenom organu fonda, skupština opštine ili grada, odnosno ovlašćeni organ fonda može u skladu sa procedurom utvrđenom ovim zakonom samostalno da pripremi i usvoji budžet za tekuću fiskalnu godinu.

(7) Ako budžet ne bude usvojen do 30. juna tekuće fiskalne godine, sredstva sa transakcionih računa Republike, opština, gradova i fondova ne mogu se koristiti sve do usvajanja budžeta.

"Sagledavajući navedene odredbe Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, Ministarstvo finansija predlaže da ukoliko se ne steknu uslovi za održavanje sjednice Skupštine Grada Banjaluka do 31.03.2021. godine, zbog trenutno epidemiološke situacije, a samim tim i ne usvajanje Bužeta Grada Banjaluka za 2021. godinu, da se finansiranje Grada nastavi u skladu sa članom 38. stav (5) navedenog Zakona do 30. juna tekuće fiskalne godine, kako se ne bi došlo u situaciju da se ugroze isplate za budžetske korisnike, a posebno za najranjivije katogorije stanovištva koje se nalaze u stranju socijalne potrebe", navode iz Ministarstva.