Banjaluka: U pripremi plan za smanjenje zagađenja

16:31, 28.06.2020.
Izvor: ATV
Grad Banja Luka raspisao je javnu nabavku za izradu akcionog plana za smanjenje zagađenosti vazduha na području grada.

Načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Petar Bilčar, precizirao je da ovaj plan treba da sadrži podatke o lokaciji, vrsti i stepenu zagađenja, broju stanovnika izloženih zagađenju, mjernim podacima, prirodi i procjeni zagađenja, izvorima zagađenja, analizu situacije i faktore koji su uticali na pojavu povećanog zagađenja, te mjere za poboljšanje kvaliteta vazduha.

"Te mjere za bolji kvalitet vazduha trebalo bi da sadrže aktivnosti, nosioce aktivnosti, rok implementacije i predviđen budžet", kazao je Bilčar.

Akcionim planom biće obuhvaćen i obrađen način primjene i rada disperzionih modela na području grada, prijedlog pojednostavljenja izrade katastra zagađivača, kao i mjere za sprečavanje zagađenja.

"Ovaj dokument bi trebalo da ponudi prijedlog lokalnih propisa koji regulišu kvalitet i rad malih ložišta i njihovu kontrolu, zatim prijedlog metodologije povezivanja sistema individualnih objekata na centralizovano snabdijevanje toplotnom energijom, unapređenje stanja vrelovodne mreže i osavremenjavanja sistema, kao i odsumporavanje dimnih gasova", rekao je Bičar.

Takođe, ovaj plan bi trebalo da predvidi mjere u vezi sa saobraćajem motornih vozila, radovima na izgradnji, radom industrijskih postrojenja, upotrebom proizvoda koji sadrže zagađujuće materije i grijanjem domaćinstva, kao i specifične aktivnosti namijenjene zaštiti osjetljivih grupa stanovništva, naročito djece.