U Srpskoj nema efikasne zaštite djeteta usljed razvoda

10:13, 04.05.2014.
Thumbnail

Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac upozorila je da nema efikasne zaštite djeteta i njegovih interesa u slučajevima kada roditelji usljed prekida bračne ili vanbračne zajednice ne sarađuju sa nadležnim organima, niti postupaju po njihovim odlukama.

Ona je navela da je od 2010. do 2012. godine registrovano 1.674 djece iz razvedenih brakova, ističući da sistem mora definisati efikasne mehanizme postupanja nadležnih organa i stalni nadzor u njihovom postupanju.

"U najvećem broju, prijavama se ukazuje na ugroženost djece u postupcima prekida bračne ili vanbračne zajednice, na neadekvatnu zaštitu od različitih oblika nasilja, te na različita pitanja ostvarivanja prava djece u obrazovnom sistemu", rekla je Grahovčeva Srni.

Prema njenim riječima, nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje kojem su djeca izložena, a koje se javlja u različitim oblicima, nije prepoznato u svim njegovim oblicima, tako da izostaje odgovarajuća reakcija nadležnih službi u dijelu podrške i pomoći djetetu i u dijelu pokretanja postupka radi utvrđivanja odgovornosti počinilaca.

Ona smatra da su potrebne sistemske mjere i aktivnosti u različitim resorima radi jačanja sistema dječije zaštite u cjelini.

"Potrebno je donijeti dugoročni strateški dokument za djecu, izmjene i dopuna Porodičnog zakona, izmjene i dopune Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, potpisati novi fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta", ocijenila je Grahovčeva.

Ona smatra i da je potrebna dodatna briga za djecu sa rijetkim bolestima i teškim oboljenjima, da bi se izbjegle situacije da je njihovo liječenje izloženo pažnji javnosti tako da ugrožava njihovo dostojanstvo, kao i uspostavljanje registra počinilaca krivičnih djela na štetu djece.

"Potrebna je i stalna i stvarna komunikacija i koordinacija unutar istih resora i posebno različitih nivoa i resora, da bi se obezbijedio multidisciplinarni pristup u zaštiti djeteta, da bi se otklonilo prebacivanje odgovornosti sa jednog na drugog subjekta zaštite, te kako bi se otklonile situacije da su svi radili, a u konačnom ishodu dijete nije dobilo potrebnu zaštitu", naglasila je Grahovčeva.

Narodna skupština Republike Srpske je 29. aprila jednoglasno usvojila Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu, kojim se ukazuje da se prijave po kojima je Institucija postupala u 2013. godini odnose na gotovo sva područja dječijeg odrastanja.