Saznajte o čemu su razgovarali vlast i opozicija u RS

14:51, 19.11.2017.
Thumbnail

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da će u narednih nekoliko dana biti formirano zajedničko tijelo koje će činiti predstavnici vladajućih i opozicionih parlamentarnih partija, a radiće na rješavanju aktuelnih problema i poboljšanju odnosa među političkim partijama u Srpskoj.

Pročitajte o čemu se danas razgovaralo:

Predsjednici političkih stranaka SNSD, SDS, PDP, DNS, NDP i SP (u daljem tekstu : stranke), dana 19.11.2017. godine u Banjoj Luci dogovorili su se da međusobne odnose političkih stranaka koje predstavljaju, počevši od dana potpisivanja, grade i upražnjavaju poštujući akt koji zajednički prihvataju:

SPORAZUM O PRINCIPIMA POLITIČKOG DJELOVANJA I KOORDINACIJE

Član 1

Izabrani funkcioneri stranaka kao i predstavnici stranaka neopozivo će prekinuti svu međusobnu neprimjerenu, uvredljivu i svađalačku komunikaciju na svakom mjestu i svugdje gdje obavljaju poslove kao predstavnici stranaka ili izabrani i imenovani funkcioneri u institucijama i organima na svim nivoima vlasti.

Član 2

Kako bi obezbjedili međusobnu komunikaciju koja će biti primjerena institucionalnom dostojanstvu Republike Srpske, stranke će osnovati Etički komitet kojeg će sačinjavati 9 devet članova od čega najmanje pet nezavisnih i politički neopredjeljenih autoriteta najvišeg javnog ranga iz reda dokazano stručnih i moralnih javnih radnika u novinarstvu, građanskim nepolitičkim udruženjima i akademskoj zajednici.

Stranke SNSD, DNS, SP kao i stranke SDS, PDP, NDP imenovaće po dva zajednička člana Etičkog komiteta.

Članovi etičkog komiteta biraće između sebe predsjedavajućeg Komiteta iz reda nestranačkih članova.

Etički komitet će sačiniti Pravilnik o svome radu kojim će se definisati sva pravila funkcionisanja, odlučivanja i izvještavanja osnivača i javnosti. Pravilnik će biti Aneks 1. Ovog Sporazuma.

Stranke osnivači obezbjediće uslove za nepristrasan i autoritativan rad Komiteta obavezujući se da Komitet počne sa radom punim kapacitetom do 31.12.2017.godine, i da sve stranke poštuju i provode zaključke Etičkog komiteta.

Član 3

Stranke će obezbjediti normalno funkcionisanje Narodne skupštine Republike Srpske.

Posredstvom svojih izabranih narodnih poslanika stranke će obezbjediti:

Red u Narodnoj skupštini Republike Srpske održavaće zaposleni u službi obezbjeđenja kao i minimalan broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u civilnim odjelima u skladu sa višegodišnjom praksom i bez ličnog naoružanja, dok će vanjsko obezbjeđenje objekat vršiti uniformisana policija.

Potpuno poštovanje Poslovnika Narodne skupštine, Ustava i zakona bez izuzetaka i bez pristrasnosti obezbjediće svi narodni poslanici a naročito rukovodstvo Narodne skupštine.

Zakoni i odluke donosiće se u redovnoj proceduri. Hitne procedure za donošenje zakona i odluka Narodne skupštine primjenjivaće se samo izuzetno i u slučajevima kada postoje dokazivo opravdani razlozi.

U skladu sa Poslovnikom skupštinskim zasjedanjima rukovodiće Predsjednik Narodne skupštine, a samo izuzetno zbog opravdanih razloga privremeno može ustupiti pravo rukovođenja skupštinskim zasjedanjima prvenstveno potpredsjednicima iz dva najveća poslanička kluba.

Stranke se obavezuju na poštivanje odredbi ovog člana Sporazuma od prve sljedeće sjednice Narodne skupštine nakon potpisivanja ovog Sporazuma.

Član 4

U cilju stvaranja opšteg demokratskog ambijenta jednakih mogućnosti obezbjediće se nepristrasno i objektivno informisanje građana primjenom najviših profesionalnih standarda u republičkim javnim emiterima Radio televiziji Republike Srpske (RTRS) i novinskoj agenciji SRNA.

Narodna skupština će odmah formirati radnu grupu za izradu novih zakona kojima bi se obezbjedila potpuna objektivnost, profesionalnost i nezavisnost RTRS i novinske agencije SRNA.

Do donošenja novih zakona Narodna skupština Republike Srpske konsenzusom vladajućih i opozicionih stranaka dogovoriće privremeno upravljanje Radio televizijom Republike Srpske na način da se izabere novo rukovodstvo RTRS, uključujući i rukovodstvo informativno – političkog progama.

Privremeni aranžman za upravljanje RTRS-om i agencijom SRNA trajao bi do donošenja i implementacije novih zakona koji bi trajno obezbjedili nezavisno, profesionalno i objektivno informisanje i stabilno finansiranje, racionalno, ekonomično i pozitivno poslovanje.

Obezbjediće se jednaka zastupljenost svih u informativnom i političkom programu u skladu sa članovima 7; 14 i 15 Zakona o radio televiziji Republike Srpske, kao i profesionalan i nepristrasan monitoring informativno političkog programa, a vršiće ga Monitoring tim kojeg će formirati stranke potpisnice Sporazuma. Monitoring tim će brojati pet članova i činiće ga nestranačke osobe sa visokim javnim autoritetom i profesionalnim iskustvom u medijima.

Monitoring tim će podnositi mjesečni izvještaj javnosti uz jasne preporuke za ostvarenje zakonskih obaveza iz članova 7; 14 i 15 Zakona o radio televiziji Republike Srpske u funkcionisanju RTRS.

Rok za donošenje novih je šest mjeseci od dana potpisivanja ovog sporazuma.

Radi obezbjeđenja fer i jednakih uslova za sve parlamentarne političke stranke i njihove izabrane i imenovane predstavnike svugdje i na svakom mjestu, posredstvom Narodne skupštine odmah će se pristupiti izradi Privremenog aranžmana za upravljanje RTRS – om i novinskom agencijom SRNA koji će biti Aneks 2 ovog sporazuma i kojim će se detaljno urediti sva pitanja iz člana 4. Ovog Sporazuma.

Za izradu ovog Aneksa u roku od 7 dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma formiraće se radna grupa koju će činiti po jedan predstavnik svake parlamentarne stranke u Narodnoj skupštini RS i Ministar pravde u Vladi republike Srpske koji će predsjedavati ovom radnom grupom. Radna grupa će odluke donositi dvotrećinskom većinom a primjena Privremenog aranžmana počeće najkasnije do 31.12.2017. godine.

Član 5

U cilju smanjenja korupcije i nepotizma Narodna skupština Republike Srpske će odmah formirati radnu grupu koja će izraditi nacrte Zakona o utvrđivanju porijekla imovine izabranih i imenovanih funkcionera i Zakona o sukobu interesa.

Radna grupa će u saradnji sa nadležnim ministarstvima u Vladi Republike Republike Srpske izraditi i dostaviti strankama nacrte ovih zakona a Narodna skupština će ih razmatrati i usvojiti do kraja prvog polugodišta 2018.godine.

Zakoni će stupiti na snagu do isteka trećeg kvartala 2018.godine a primjenjivaće se od 01.01.2019. godine.

Plan aktivnosti, ciljevi i obuhvat ovih zakona utvrdiće se Aneksom 3. Ovog Sporazuma.

Radnu grupu činiće 9 članova od kojih će Ministarstvo Pravde u Vladi Republike Srpske imenovati 3 člana a parlamentarne stranke 6 članova .

Radna grupa biće formirana do 15. decembra 2017.godine, njome će predsjedavati osoba iz Ministarstva pravde, i sačiniće Aneks 3. ovog Sporazuma do 31.12.2017. godine a Nacrte ovih zakona radna grupa će dostaviti strankama do 31.03.2018.godine.

Član 6

Radi zaštite interesa Republike Srpske i efikasne koordinacije formiraće se Savjet Republike Srpske kojeg će činiti Predsjednik RS, Srpski član Predsjedništva BiH, Predsjednik Narodne skupštine RS, Srpski Član Predsjedništva Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (predsjedavajući/kopredsjedavajući), Predsjednik Vlade RS i Srpski član Savjeta Ministara BiH (predsjedavajući/kopredsjedavajući) kao stalni članovi Savjeta.

Savjet po potrebi može uključiti u rad bez prava učestvovanja u odlučivanju i druge funkcionere Republike Srpske i institucija Bosne i Hercegovine kao i predsjednike vladajućih i opozicionih stranaka koje su osvojile mandate na poslednjim parlamentarnim izborima, i druga lica iz akademske, vjerske ili bilo koje druge zajednice u Republici Srpskoj čiji stav po određenom pitanju može biti od značaja za donošenje odluka.

Savjet će imati konsultativno – savjetodavni karakter, brinuće se o punoj koordinaciji aktivnosti od vitalnog interesa za Republike Srpsku, odlučivaće konsenzusom, a svoj rad urediće poslovnikom koji će biti usvojen sa 2/3 glasova stalnih članova Savjeta.

Savjetom će predsjedavati Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Služba Predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske izradiće Prijedlog poslovnika o radu Savjeta Republike Srpske i dostaviti ga potpisnicima Sporazuma do 15. decembra 2017.godine.

Prva sjednica Savjeta održaće se do 31.12.2017.godine.

U Banjoj Luci, dana 19.11.2017. godine

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA      Milorad Dodik

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA                    Vukota Govedarica

DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ                        Marko Pavić

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA             Branislav Borenović

NARODNI DEMOKRATSKI POKRET                    Dragan Čavić

SOCIJALISTIČKA PARTIJA                                     Petar Đokić

(ATV)