Kancelarija za reviziju: Proces pripreme projekata nije efikasan

17:09, 12.01.2018.
Thumbnail

Kancelarija za reviziju institucija BiH sprovela je reviziju efekta o temi "Efikasnost pripreme projekata reforme javne uprave u BiH" koja je pokazala da proces pripreme projekata nije efikasan, saopšteno je danas iz ove institucije.

Revizija je sprovedena na osnovu Zakona o reviziji institucija BiH, a u skladu sa Međunarodnim standardima vrhovnih revizionih institucija i metodologijom za rad revizije učinka vrhovnih revizionih institucija u BiH, saopšteno je iz Kancelarije za reviziju institucija BiH.

U saopštenju se dodaje da je revizija sprovedena s ciljem da se ispita efikasnost procesa pripreme projekata reforme javne uprave, utvrde faktori koji dovode do neefikasnosti, sagledaju posljedice, te analiziraju aktivnosti na unapređenju efikasnosti.

Samo jedan od 29 projekata planiranih prema Revidiranom akcionom planu je implementiran u zadatom roku.

Još četiri projekta su implementirana, ali sa zakašnjenjem u odnosu na rokove u prosjeku više od dvije godine.

Kašnjenja u odnosu na zadane rokove za ostale projekte koji još nisu završeni, iako su svi rokovi iz akcionih planova davno istekli, kao i sama Strategija reforme javne uprave, se za sada kreću u rasponu od dvije do šest godina, a do momenta njihovog završetka ovo kašnjenje će biti i duže.

Iako finansijska podrška kroz cijeli posmatrani period nije bila upitna, uspostavljeni način rada i procedure za pripremu projekata, kao i nedovoljan angažman svih učesnika, uticali su na neefikasnost procesa pripreme projekata.

Zbog slabosti u planiranju projekata i dugog vremena razvoja projekata, implementacija projekata nije izvršena u skladu sa rokovima utvrđenim strateškim dokumentima.

Odsustvo analize procesa u cjelini i nedovoljno aktivno praćenje i upravljanje cjelokupnim procesom uticali su na preduzimanje ograničenih mjera za unapređenje procesa.

Kašnjenja u implementaciji projekata, u odnosu na rokove utvrđene akcionim planovima, dovode do kašnjenja u ostvarivanju ciljeva predviđenih Strategijom, a pod znakom pitanja je i relevantnost rezultata projekata u trenutku njihovog završetka.

U osnovi, građani ne dobijaju blagovremeno sve koristi koje treba da pruži reformisana uprava, a provođenje reforme, koja ima za cilj efikasniju javnu upravu, je neefikasno.

Kancelarija za reviziju je, na osnovu provedene revizije, dala preporuke nadležnim institucijama, čijom implementacijom bi se proces pripreme projekata reforme javne uprave unaprijedio.

U saopštenju se dodaje da je Kancelarija provela praćenje i aktivnosti institucija BiH na realizaciji preporuka revizije učinka za dva izvještaja revizije učinka objavljena u oktobru 2014. godine.

Predmet praćenja bile su preporuke iz izvještaja revizije efekta "Izdaci za sudske sporove" i "Kontrola vazdušnog saobraćaja BiH".

Praćenje je sprovedeno u skladu sa Međunarodnim standardima vrhovnih revizionih institucija, Principima revizije učinka, Vodičem za reviziju učinka i Vodičem za osiguranje kvaliteta u reviziji učinka vrhovnih revizionih institucija u BiH.

Osnovni cilj izvještaja o praćenju realizacije preporuka je da se nadležnim institucijama i javnosti predstave preduzete aktivnosti odgovornih institucija za realizaciju preporuka revizije učinka, koje su date s ciljem da se unaprijede oblasti koje su bila predmet revizije i sačuvaju budžetska sredstva.

Rezultati praćenja ukazuju na izvjestan napredak u realizaciji preporuka revizije u odnosu na izvještaj o praćenju realizacije preporuka iz 2016. godine.

Ukupno je realizovano 24 odsto datih preporuka, 32 odsto preporuka je realizovano djelimično, a 44 odsto preporuka je u početnoj fazi realizacije.

(Srna)